Przyjęcie oferty z jej niewielką modyfikacją stanowi przyjęcie oferty

przyjęcie oferty

W stanie faktycznym który stanowił podstawę wydania przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyroku z dnia 28 stycznia 2021 r. sygn. akt. I AGa 205/19 strona powodowa domagała się zasądzenia kwoty 96.042,45 PLN tytułem zapłaty ceny za sprzedany stronie pozwanej towar w postaci napojów energetycznych.

Strony łączyła długoletnia współpraca. W przypadku czterech dostaw, które stanowiły tło faktyczne powyżej sprawy sądowej powódka zrealizowała zamówienie na warunkach odmiennych od zamówienia pierwotnie złożonego przez pozwaną. Pierwsza z czterech dostaw była dostawą ilościowo większą od pierwotnego zamówienia, zaś trzy kolejne dostawy obejmowały zamówiony towar w innych, większych puszkach. Pierwotnie bowiem pozwana zamówiła napój energetyczny w puszkach o pojemności 250 ml, zaś powódka dostarczyła go w puszkach o pojemności 310 ml.

Istotnymi dla rozstrzygnięcia powyżej sprawy okolicznościami były te towarzyszące przyjęciu dostarczonego przez powódkę towaru oraz następcze, związane z procedowaniem dokumentów księgowych wystawionych przez powódkę.

Pozwana bowiem przyjęła dostawę towarów zrealizowaną przez powódkę oraz zaksięgowała wystawione przez nią faktury za towar, które to czynności po stronie powodowej zdaniem sądu orzekającego należało uznać za odpowiedź na ofertę pozwanej (pierwotne zamówienie) z zastrzeżeniem zmian niezmieniających istotnie treści oferty, które jak stanowi art. 681§1 k.c. stanowiły przyjęcie oferty.

Przyjęcie towaru przez pozwaną, zaksięgowanie faktur powódki, jak również zrealizowanie przez nią dalszej odsprzedaży towaru dostarczonych przez powódkę zdaniem sądu orzekającego stanowiło zgodę pozwanej na modyfikację oferty, a tym samym akceptację zmian poczynionych w zamówieniu przez powódkę. Wskutek tych czynności doszło do zawarcia przez strony umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c. na warunkach zmodyfikowanych przez powódkę i zaakceptowanych przez pozwaną. Sama zaś modyfikacja oferty uczyniona przez powódkę miała charakter modyfikacji nieistotnie zmieniającej treść pierwotnej oferty.

Na uwagę zasługują również rozważania sądu apelacyjnego poczynione w zakresie interpretacji okoliczności przyjęcia przez pozwaną faktur powódki. Zadaniem sądu orzekającego zaksięgowanie faktur VAT było równoznaczne z potwierdzeniem dokonania transakcji wskazanych na tych fakturach, zaś zaksięgowanie faktur, które nie odzwierciedlałby stanu rzeczywistego rodziłoby konsekwencje prawo – podatkowe, a tym samym fakt zaksięgowania faktur prowadził do jednoznacznego wniosku, iż pozwana przyjęła zmodyfikowaną ofertę powódki.