Przepisy karne w „nowej” ustawie deweloperskiej

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Rządowego Centrum Legislacji do Komitetu Stałego Rady Ministrów (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312251/katalog/12513232#12513232) trafił projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Celem rozwiązań zaproponowanych w projekcie obok doprecyzowania lub uzupełnienia już istniejących regulacji jest przedewszystkim zapewnienie efektywnej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem, a w szczególności eliminacja ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Zasadniczo nowym rozwiązaniem będzie ochrona środków finansowych wnoszonych przez nabywców na mieszkaniowe rachunki powiernicze zarówno zamknięte jak i otwarte przez nową instytucje – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

W nowej ustawie w art. 56 do 61 w Rozdziale 9. uregulowano odpowiedzialność karną za:

– niezapewnienie nabywcom środków ochrony wypłat określonych w ustawie (art. 56)

– niesporządzenie prospektu informacyjnego (art. 57)

– podawanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych informacji i danych (art. 58)

– rozpoczęcie sprzedaży bez posiadania zgody wierzyciela hipotecznego lub zobowiązania do jej udzielenia (art. 59)

– wypłacanie deweloperowi środków zgromadzonych na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub otwartym rachunku mieszkaniowym rachunku powierniczym (art. 61)

Projektowana ustawa w art. 60 wprowadza zasadę, że jeżeli deweloperem jest podmiot niebędący osobą fizyczną odpowiedzialność przewidzianą w art. 56 -59 ponosi osoba fizyczna działająca w imieniu lub w interesie dewelopera w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania lub podejmowania w jego imieniu decyzji.

W nowej ustawie zostanie zatem złamana zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej. Sankcje karne będą dotyczyły nie osób, które naruszyły normę prawnokarną ale osób, które są uprawnione lub zobowiązane do reprezentowania lub podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.