Przeniesienie siedziby spółki do innego kraju

Przeniesienie siedziby spółki

Bardzo ciekawe orzeczenie wydał ostatnio Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 25.10.2017r. sprawa C-106/16, w którym stwierdzono, iż „swoboda przedsiębiorczości ma zastosowanie do przeniesienia statutowej siedziby spółki utworzonej na mocy prawa jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego w celu przekształcenia jej w spółkę prawa tego innego państwa członkowskiego. Przeniesieniu temu nie musi towarzyszyć przeniesienie miejsca rzeczywistej siedziby spółki. Przepisy państwa członkowskiego, które uzależniają przeniesienie statutowej siedziby spółki na terytorium innego państwa członkowskiego w celu przekształcenia jej w spółkę prawa tego innego państwa członkowskiego, od przeprowadzenia likwidacji przenoszonej spółki nie są zgodne z art. 49 i 54 TFUE.”

Stan faktyczny, który legł u podstaw powyższego stanu faktycznego Zgromadzenie wspólników Polbud SP. z o.o. (Spółka) 30.9.2011 r. podjęło na podstawie art. 270 pkt 2 KSH uchwałę o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Luksemburga. Uchwała nie dotyczyła przeniesienia rzeczywistej siedziby, ani miejsca rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę. Następnie, Spółka złożyła do sądu rejestrowego wniosek, na podstawie którego dokonano w KRS wpisu o otwarciu likwidacji Spółki oraz wyznaczeniu likwidatora. KRS wezwał Spółkę do przedłożenia dokumentów wymaganych do likwidacji.

Spółka odmówiła argumentując, że dokumenty te nie są konieczne, gdyż Spółka nie uległa rozwiązaniu, lecz została reinkorporowana i kontynuuje swój byt prawny jako spółka prawa luksemburskiego, a wniosek o wykreślenie Spółki z KRS wynika z przeniesienia siedziby do Luksemburga.

Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości, który skonstatował, iż:

  1. wynikająca z art. 49 i 54 TFUE zasada swobody przedsiębiorczości ma zastosowanie do przeniesienia statutowej siedziby spółki do innego państwa członkowskiego bez jednoczesnego przenoszenia rzeczywistej siedziby spółki;
  2. przepisy krajowe, które uzależniają przeniesienie transgraniczne siedziby od przeprowadzenia likwidacji są sprzeczne z wyżej wspomnianą zasadą swobody przedsiębiorczości.

Trybunał uznał, że przeniesienie statutowej siedziby Spółki m.in.

  1. nie musi być związane z przeniesieniem rzeczywistej siedziby;
  2. jest objęte zasadą swobody przedsiębiorczości;
  3. nie powoduje utraty przez nią osobowości prawnej, co wynika z wyrażonej w art. 19 ust. 1 PrPrywM zasady, iż przeniesienie siedziby w obrębie EOG nie prowadzi do utraty osobowości prawnej spółki.

Trybunał sprawiedliwości wskazał, że przewidziany w Kodeksie spółek handlowych obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w celu przeniesienia siedziby statutowej spółki do innego państwa członkowskiego wykracza poza środki niezbędne i proporcjonalne do potrzeby zagwarantowania ochrony interesów wierzycieli, wspólników i pracowników Spółki.