Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce

zatrudnienie obcokrajowca

W najbliższym czasie możliwe są znaczne zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie w Polsce obywateli państw trzecich. Rada Ministrów przyjęła w ostatnich dniach projekt o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. usprawnienie działań administracji z zakresu procedury legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP, ale także uproszczenia dla pracodawców i cudzoziemców.

Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na podstawie tzw. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Do tej pory, praca na podstawie oświadczenia była możliwa przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po zmianach okres ten ma zostać wydłużony do 24 miesięcy. Analogiczne wydłużenie ma dotyczyć zezwoleń na pracę sezonową. Skutkiem zmian będzie odciążenie urzędów wojewódzkich, gdyż w wielu przypadkach, dzięki wydłużeniu okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia, uzyskiwanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie będzie już konieczne.

Duże zmiany są również planowane w odniesieniu do uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zakłada się rezygnację z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. Zamiast tego, warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ma być otrzymywanie przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę jej wykonywania. Dodatkowo, rozszerzony ma zostać katalog okoliczności, których zaistnienie nie powoduje konieczności zmiany uzyskanego już zezwolenia. Wprowadzony ma zostać także nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. W przypadku cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, procedura uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ma z kolei ulec jeszcze dalej idącym uproszczeniom. Które podmioty będą miały owo strategiczne znaczenie dla gospodarki, określi minister właściwy do spraw gospodarki.

Co również istotne, w odniesieniu do postępowań dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., a które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku, przewidziana będzie szczególna regulacja o charakterze czasowym, która zakładać będzie uproszczony tryb postępowania w tym zakresie.