Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych – już w konsultacjach publicznych

Fundacje rodzinne

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, to II kwartał 2021 r., a wejście ustawy w życie – 1 stycznia 2022 r. Jest to zupełnie nowy wehikuł prawny na gruncie polskiego prawa – fundacja rodzinna będzie mogła stać się właścicielem przedsiębiorstwa, udziałów w spółach, papierów wartościowych, a także nieruchomości i ruchomości. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, jego celem jest rozwiązanie problemu sukcesji firm rodzinnych. Ponieważ kwestie podatkowe są istotnym czynnikiem przy podejmowaniu biznesowych decyzji, z założeniem fundacji rodzinnej nie będą się wiązały negatywne konsekwencje podatkowe dla przedsiębiorcy.

Według projektu ustawy o fundacjach rodzinnych, reguły opodatkowania tego rodzaju fundacji będą się kształtować następująco:

  • Majątek wniesiony do fundacji przez fundatora, przeznaczony na realizację celów tej fundacji, nie będzie przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
  • Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie się wiązało z obciążeniami podatkowymi.
  • Działalność operacyjna fundacji rodzinnej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.
  • Dochody fundatora oraz beneficjenta z tzw. grupy zerowej, otrzymane z fundacji rodzinnej, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

W przypadku likwidacji fundacji:

  • Nabyte w ten sposób od niej świadczenia czy mienie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
  • Osoby najbliższe fundatorowi (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), będą zwolnieni od podatku, jeżeli przedmiotem świadczenia będzie mienie wniesione do fundacji przez fundatora.

Pozostali nabywcy świadczeń zapłacą podatek w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Dla porównania, obecnie taki przychód (np.: przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT) mógłby być opodatkowany nawet stawką 32%.

Utworzenie fundacji będzie możliwe poprzez sporządzenie u notariusza aktu założycielskiego albo testamentu. Fundacja rodzinna będzie osobą prawną z siedzibą na terytorium Polski. Najważniejsze kwestie związane z jej funkcjonowanie, fundator będzie mógł zawrzeć w statucie. Fundacja będzie mogła zostać wyposażona w szeroko rozumiany majątek, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, np. w pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, udziały czy akcje. Fundator będzie miał także dużą swobodę w określaniu zasad zarządzania tym podmiotem. Krąg beneficjentów będzie samodzielnie ustalał fundator. Będą to mogły być osoby fizyczne, np. członkowie rodziny przedsiębiorcy, którym chce on zabezpieczyć przyszłość. Mogą to być również organizacje pożytku publicznego, z których misją fundator czuje się szczególnie związany.