W wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Unibet International, C 49/16, Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że wykładni art. 56 TFUE należy dokonywać w taki sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które ustanawia system koncesji i zezwoleń na urządzanie gier losowych online, jeżeli zawiera ono przepisy dyskryminujące operatorów posiadających siedziby w innych państwach członkowskich lub jeśli przewiduje ono przepisy niedyskryminujące, stosowane jednak w sposób nieprzejrzysty lub wykonywane w sposób, który uniemożliwia lub utrudnia uczestnictwo niektórych oferentów posiadających siedziby w innych państwach członkowskich.

Powyższy wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Unibet International Ltd. (dalej jako: Unibet) jest spółką prawa maltańskiego, której działalność polega m.in. na urządzaniu gier losowych online. Unibet nie dysponowała wymaganym na Węgrzech zezwoleniem. W następstwie tego naruszenia węgierski organ podatkowy wydał dwie decyzje, w których nakazał czasowe zablokowanie dostępu do stron internetowych Unibet z terytorium Węgier, a następnie wymierzył tej spółce grzywnę. Węgierskie przepisy wskazują, iż  operatorzy gier losowych powinni wykonywać przynajmniej przez 10 lat, działalność polegającą na urządzaniu gier losowych na terytorium Węgier. Unibet uznał, iż przepisy te są dyskryminujące i na tej podstawie zaskarżył obie decyzje.

Sąd węgierski zadał pytanie do TSUE czy wykładni art. 56 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom ustanawiającym system koncesji i zezwoleń na urządzanie gier losowych, zgodnie z którym operatorzy gier losowych mogą zawierać umowy koncesji i na ich podstawie, uzyskiwać zezwolenia na urządzanie gier losowych online, uczestnicząc w organizowanym przez ministra gospodarki postępowaniu przetargowym mającym na celu otrzymanie koncesji, przy czym ta możliwość jest dostępna dla „wiarygodnych” operatorów gier losowych, w rozumieniu przepisów krajowych?

Trybunał stwierdził, że w sytuacji gdy w dziedzinie gier losowych został wprowadzony ograniczający system i jest on niezgodny z art. 56 TFUE, to naruszenie tego systemu przez podmiot gospodarczy nie może być przedmiotem sankcji Dlatego TS orzekł, że wykładni art. 56 TFUE należy dokonywać w taki sposób, że stoi on na przeszkodzie sankcjom, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nałożonym z powodu naruszenia ustawodawstwa krajowego, które okazuje się być sprzeczne z tym postanowieniem.