Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

Prawo rodzinne jest jednym z działów prawa cywilnego. Reguluje stosunki prawne, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe w rodzinie, a także sam sposób istnienia i funkcjonowania rodziny jako komórki społecznej. W ramach prawa rodzinnego dochodzi do regulacji wspomnianych stosunków prawnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, jak i pomiędzy rodziną i osobami trzecimi. Chodzi głównie o stosunki powstałe w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, stosunki między rodzicami i dziećmi, a także te, wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa.

W ramach prawa rodzinnego można wymienić kilka podstawowych zasad, do których należą: zasada równego traktowania małżonków, zasada trwałości małżeństwa, zasada dbania o dobro małoletnich dzieci, zasada równouprawnienia dzieci adoptowanych z dziećmi pochodzącymi z małżeństwa.

W ramach specjalizacji Kancelaria oferuje Klientom pomoc w następujących sprawach:

  • rozwody i separacje
  • alimenty
  • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej
  • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
  • władza rodzicielska
  • przysposobienie
  • ubezwłasnowolnienie