Z dniem 25 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Zasadnicze zmiany, jakie wprowadza powyższa ustawa, to uniemożliwienie otwierania nowych aptek przez inne podmioty niż farmaceuci. Jak również ograniczenie możliwości wydawania zezwoleń na otwarcie nowych aptek w pobliżu już istniejących.

Równomierne rozmieszczenie aptek.

W uzasadnieniu projektu powyższej ustawy projektodawca wskazał, że celem wprowadzenia zmian do ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest ustanowienie zasad dotyczących równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych.

Powyższe projektodawca uzasadniał faktem, iż obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują ograniczeń w zakładaniu aptek ogólnodostępnych ze względu na ich liczbę na danym obszarze, odległość od innych aptek, czy też formę prowadzenia działalności. Zdaniem projektodawcy brak jakichkolwiek zasad odnoszących się w szczególności do uwarunkowań demograficznych lub terytorialnych, powoduje bardzo szybki wzrost ich liczby. Jednocześnie możliwość posiadania aptek przez spółki kapitałowe rodzi znaczne problemy przy możliwości sprawowania prawidłowego nadzoru nad ich działalnością. Zjawisko to, występujące w największym natężeniu w dużych miastach. Łączy się z powstawaniem wielu bardzo negatywnych następstw rzutujących na możliwość prawidłowego realizowania przez apteki ich zadań, jako placówek ochrony zdrowia publicznego.

Z momentem wejścia w życie nowelizacji zezwolenie na prowadzenie apteki może uzyskać jedynie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Także spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami są wyłącznie farmaceuci.

Apteki w pobliżu już istniejącej.

Obostrzeniu uległo również wydawanie nowych zezwoleń w przypadku, gdyby nowa apteka miała powstać w pobliżu już istniejącej. Zgodnie z nowymi przepisami zezwolenie zostanie wydane, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów. Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku będzie określana na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskazać również należy, iż wprowadzona przez ustawodawcę zmiana w przepisach ogranicza liczbę posiadanych przez farmaceutę aptek do czterech.

Zgodnie z przepisami intertemporalnymi aktualność zachowują zezwolenia wydane na gruncie dotychczasowych przepisów, a postępowania wszczęte przed wejściem w życie nowelizacji będą rozpatrywane na starych zasadach.

Powyższe zmiany z pewnością wpłyną na ograniczenie koncentracji aptek w sieciach aptecznych, ale pojawiają się również głosy, że wprowadzona nowela znacznie ingeruje w zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej i bezzasadnie uprzywilejowuje grupę farmaceutów.

Zobacz również w jakich inny dziedzinach prawa Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy swoje usługi.