Prawo do 9% stawki CIT – limit podwyższony od 2021 r., również dla spółek komandytowych

CIT

Zgodnie z decyzją Sejmu od 2021 r. więcej podatników skorzysta z obniżonej do 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zmiana będzie istotna także dla spółek komandytowych, które od stycznia 2021 r. lub maja 2021 r. nabędą status podatnika CIT i będą również uprawnione do zastosowania obniżonej stawki podatku.

Zmiany przewiduje projekt ustawy z 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Podwyższony zostanie limit przychodów osiąganych w roku podatkowym z obowiązujących obecnie 1,2 mln euro na 2 mln euro. Po zmianie podatek według stawki 9% będą płacić podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro.

Limit przychodów wyrażony w euro ulega przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. W dniu 1 października 2020 r. średni kurs euro ogłoszony przez NB, zgodnie tabelą nr 192/A/NBP/2020 wynosi on 4,5153 zł/euro. W związku z tym, dokonując przeliczenia i zaokrąglenia, status małego podatnika CIT w 2021 r. będą posiadali podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2020 r. kwoty 9 031 000 zł.