Prawa jednostki

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Miło nam, że korzystasz z naszych usług. Zanim przystąpimy do realizacji zawartej z Tobą umowy musimy poinformować Cię o kilku kwestiach związanych z ochroną Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

My, Madejczyk Kancelaria Prawna Sp. k. z/s ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 20,  90-349 Łódź  jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

W celu wykonania zawartej między nami umowy ( podstawa z art. 6 ust 1 lit b RODO )

W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W celu i na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: kancelariom prawnym, podatkowym i notariuszom, którzy współpracują z nami przy wykonywaniu zawartej z Tobą  umowy; do biura rachunkowego, które nas obsługuje, dostawcom oprogramowania, także w formule SaaS, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, bankom.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej w ramach korzystania przez nas z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego     poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami. W innych sytuacjach Twoje dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego możesz uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz do czasu zakończenia postępowań związanych z wykonaniem umowy oraz przez konieczny okres czasu określony ustawami szczególnymi.

Twoje prawa:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. Prawo do usunięcia danych.
  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw lub odpadły podstawy do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych.
  Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 1. Sprzeciw „marketingowy”.
  Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa — zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś lub Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: prawajednostki@madejczyk.biz lub zadzwoń pod numer: (44) 635 03 25

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące tej informacji lub ogólnie przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy, również skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. Zweryfikujemy też, czy Twoje żądania są uzasadnione. Jeżeli będą uzasadnione z przyjemnością je zrealizujemy.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest  co do zasady dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy.