Pracownicze Plany Kapitałowe – od stycznia dla wszystkich

ppk

1 stycznia 2021 r. rozpoczął się ostatni, IV etap wdrożenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z tym dniem, ustawa o PPK objęła swoim obowiązywaniem podmioty, które zatrudniają mniej niż 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

PPK są to plany gromadzenia oszczędności przez osoby zatrudnione, zakładające dokonywanie, w terminie wypłaty wynagrodzenia, wpłat o równowartości ustalonego ustawą % wynagrodzenia, zarówno przez nich samych, przez podmioty zatrudniające oraz państwo. Celem ich wprowadzenia jest odbudowanie społecznego zaufania do gromadzenia oszczędności w długoterminowym wymiarze. Wpłaty dokonywane są na rachunek PPK osoby zatrudnionej prowadzony przez instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający podpisał umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK dla swoich zatrudnionych.

Osoba zatrudniona to nie tylko pracownik.

Ustawa o PPK zawiera szeroką definicję „osoby zatrudnionej”, gdyż obejmuje zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zleceniobiorców, agentów, osoby świadczące usługi, przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także członków rady nadzorczej wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji – jeżeli tylko podlegają z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Kto jest zwolniony z obowiązku wdrożenia PPK?

Ustawa o PPK wskazuje na kilka wyjątków z obowiązku przystąpienia do PPK. Zwolnieniu z niego podlegają:

  • samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK;
  • osoby fizyczne, która zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (np. osoby zatrudniające opiekunki do dzieci);
  • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
  • podmioty zatrudniające, które prowadzą Pracownicze Plany Emerytalne (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Podlegam PPK – co dalej?

Jeżeli zatrudniają Państwo „osobę zatrudnioną” i nie podlegają wyłączeniom ze stosowania ustawy, mają Państwo obowiązek przystąpić do PPK w terminach z niej wynikających. Oznacza to, że w najbliższym czasie konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wdrożenia ww. ustawy, m.in. konsultacje z zatrudnionymi, czy odebranie ewentualnych deklaracji dot. rezygnacji z uczestnictwa w programie. W ramach wdrożenia PPK podmiot zatrudniający zobowiązany jest przede wszystkim dokonać – w porozumieniu z osobami zatrudnionymi – wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzanie, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich tych osób zatrudnionych, którzy nie złożyli rezygnacji z uczestnictwa w programie. Terminy na zawarcie ww. umów w ramach IV etapu wdrożenia PPK są zróżnicowane w zależności od rodzaju podmiotu zobowiązanego.

Dla jednostek sektora finansów publicznych termin na zawarcie umowy o zarządzanie upływa 26 marca 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 10 kwietnia 2021 r. Dla pozostałych podmiotów, termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa 23 kwietnia 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 10 maja 2021 r.

Zwracamy przy tym uwagę, że niewykonanie ww. obowiązków we wskazanych terminach jest wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny do 1 mln zł