Praca zdalna i kontrola trzeźwości – nowy projekt w Sejmie 

Badania trzeźwości pracowników

W dniu 7 czerwca 2022 r. do Sejmu trafił nowy projekt w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.

Praca zdalna

 1. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy,
 2. Praca może być wykonywana w 100% zdalnie lub hybrydowo,
 3. Pracodawca pokrywa koszty energii, Internetu oraz telefonu, albo wypłaca ryczałt,
 4. Pracodawca zapewnia materiały i narzędzia pracy albo wypłaca ekwiwalent/ryczałt
 5. Wymaga uzgodnienia z pracownikiem,
 6. Możliwa na polecenie w stanie zagrożenia epidemicznego/ epidemii/ stanie nadzwyczajnym/ czasowej niemożności zapewnienia warunków bhp z powodu siły wyższej,
 7. Okazjonalna, na wniosek pracownika, do 24 dni w roku, bezkosztowa,
 8. Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej złożony przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych).

Kontrola trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu

Projektowane rozwiązania są rozwiązaniami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nowej ustawy,
 1. Pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
 2. Pracodawca wprowadzi kontrolę trzeźwości lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, a także określi ww. kwestie w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.
 3. Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczy to także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.
 4. Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również Policja.

Kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne nad ustawą i będzie informowała o dalszym postępie prac.