Praca podczas zwolnienia lekarskiego

elektroniczne zwolnienia lekarskie

Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok, z którego wynika, że w sytuacji, gdy pracownik świadczył pracę podczas zwolnienia lekarskiego, pod przymusem ze strony współpracownika wykazującego działania mobberskie, ZUS ma prawo odebrać zasiłek za cały okres absencji.

Okoliczności pracy zarobkowej

W uzasadnieniu wyroku z dnia 12 kwietnia 2022 r. wskazano, że pracownica, będąca członkiem zarządu w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego dokonywała przelewów wynagrodzeń, wysyłała służbowe maile, udzielała pełnomocnictw, czy też brała udział w kształtowaniu umów biznesowych firmy. Wymienione wyżej działania zawodowe były skutkiem uporczywego nękania, które powodowało u pracownicy poczucie zagrożenia oraz naruszenia prywatności.

Sąd I instancji a za nim również Sąd Okręgowy dodał, że nawet gdyby wnioskodawczyni pracowała pod przymusem, tj. była ofiarą przemocy, znęcania, pracowała pomimo niezdolności do pracy, to P. L. służy roszczenie do pracodawcy o wynagrodzenie, a nie o zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy nie jest świadczeniem należnym z tytułu otrzymania zwolnienia lekarskiego. Przesłanką nabycia prawa do zasiłku chorobowego jest spełnienie łączenie dwóch przesłanek: niezdolności do pracy oraz niewykonywanie pracy zarobkowej. W przypadku wnioskodawczyni ta druga przesłanka nie została spełniona, a zatem nie nabywa ona prawa do zasiłku chorobowego za sporny okres.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Jednocześnie Sąd przypomniał, że w zakresie interpretacji pojęcia „pracy zarobkowej” – Sąd Najwyższy prezentuje pogląd, że nie dochodzi do utraty prawa do zasiłku chorobowego w razie podjęcia incydentalnej i wymuszonej okolicznościami aktywności zmierzającej do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania tego zasiłku”. W wyroku z dnia 26 lipca 2017 r. sygn. I UK 287/16 (opubl. Legalis Numer 1682883) Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, że jeżeli ubezpieczony przedkłada za sporne okresy zaświadczenia lekarskie ((…)), a jednocześnie, co ustalono bezspornie w niniejszym postępowaniu, w tych samych okresach świadczy pracę zarobkową, to wprowadza w ten sposób organ rentowy w błąd co do okoliczności warunkujących powstanie prawa do zasiłku chorobowego. Jak podkreślił Sąd Najwyższy odmienne stanowisko nie zasługuje na aprobatę.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2022 r., sygn. akt VIII Ua 76/21