Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na podstawie art. 176 KSH na rzecz spółki nie muszą być opodatkowane estońskim CIT

Legalny pobyt obywateli Ukrainy

W szeregu ostatnich interpretacji indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że spółka, która wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) nie zapłaci podatku od ukrytych zysków z tytułu ponoszonych na rzecz wspólnika opłat za ustalone w umowie spółki powtarzające się świadczenia niepieniężne, o ile wydatki z tytułu otrzymywanych świadczeń będą ekonomicznie uzasadnione i racjonalne, a ich wysokość jest ustalana na zasadach rynkowych.

Świadczenia z art. 176 ksh

Zgodnie z art. 176 § 1 ksh, jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w  umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. W myśl natomiast art. 176 § 2 ksh, wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Powyższe przepisy kodeksu spółek handlowych umożliwiają zatem zobowiązanie wspólnika do powtarzających się świadczeń na rzecz spółki za wynagrodzeniem. Przy czym świadczenia te nie powinny dotyczyć czynności zarządczych, które winny być w dalszym ciągu dokonywane w ramach funkcji członka zarządu.

Czym są ukryte zyski?

Ukryte zyski stanowią specjalną kategorię zdarzeń podlegających opodatkowaniu w spółce, która wybrała estoński CIT jako formę rozliczeń – są to świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem choćby pośrednio jest udziałowiec, akcjonariusz lub podmiot powiązany (art. 28m ust. 3 ustawy o CIT). Katalog zdarzeń stanowiących ukryte zyski jest otwarty i dotyczy transakcji, które ostatecznie prowadzą do dystrybucji zysku w inny sposób niż poprzez dywidendę. Ustawodawca wymienił przykładowo, że ukrytym zyskiem jest kwota pożyczki zaciągniętej od spółki przez jej udziałowca, ale katalog ukrytych zysków jest otwarty.

Ukryte zyski podlegają opodatkowaniu stawką 10% – w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności lub 20% – w pozostałych przypadkach.

Świadczenia na podstawie art. 176 ksh – ukryte zyski?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych w tym roku interpretacjach podatkowych zajął się oceną czy opłaty za ustalone w umowie spółki zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych za powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą stanowić ukryte zyski. W rozstrzygnięciu z 23.05.2022 r. (sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.337.2022.2.AR) wskazał, że: „Skoro zatem warunki usług realizowanych przez wspólników Spółki z o.o. w ramach powtarzalnych świadczeń będą miały charakter rynkowy (ustalenie wynagrodzenia na poziomie rynkowym jest zresztą wymogiem wynikającym wprost z przepisu kodeksu spółek handlowych) i usługi te są niezbędne, jako usługi o  charakterze wsparcia w realizacji działalności Spółki z o.o. to należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane wspólnikom Spółki z o.o. z tytułu ww. powtarzalnych świadczeń nie będzie stanowiło ukrytego zysku, o  którym mowa w art. 28m ust. 3 ustawy CIT a tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ww.  ustawy. Powyższe potwierdza również okoliczność, że wynagrodzenie na rzecz wspólników z tytułu ww. powtarzalnych świadczeń wypłacane będzie niezależnie od tego, czy Spółka z o.o. wypracuje zysk, co z kolei prowadzi do wniosku, że wypłacane wynagrodzenie nie będzie stanowiło wypłaty równoważnej dystrybucji zysku Spółki z o.o.”