Pomoc Ukrainie – rozliczenie VAT

vat

W związku z wojną w Ukrainie wiele podmiotów gospodarczych angażuje się w przekazywanie darowizn towarów lub oferowanie nieodpłatnych usług w celu pomocy ofiarom tego konfliktu. Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw potrzebie wspierania tych działań na gruncie przepisów podatkowych wydało rozporządzenie wprowadzające stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiar działań wojennych w Ukrainie. Rozporządzenie ma charakter czasowy, a więc stawka VAT w wysokości 0% dla będzie mogła być stosowana do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów nie wyklucza jednak przedłużenia preferencji.

Kto może być beneficjentem pomocy

Towary lub usługi będące przedmiotem darowizny korzystającej z 0% stawki VAT mogą być przekazywane wyłącznie na rzecz:

  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
  • podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadzenie ww. mechanizmu ma zapewnić minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji oraz skierować swoją pomoc do podmiotów, które gwarantują prawidłowe wykorzystanie darowanych towarów lub usług.

Wymaga dokumentacja

Stawka 0% VAT będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony.