Podwyższenie diet i delegacji za podróże służbowe

Podwyższenie diet i delegacji za podróże służbowe

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozporządzeniem z 30 czerwca 2022 r. podwyższył (ze skutkiem od 28 lipca 2022 r.) kwotę diety w czasie podróży służbowej krajowej do 38 zł za dobę podróży (od 2013 roku – obowiązywała stawka 30 zł za dobę). Począwszy od 28 lipca 2022 r. wzrósł również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z obecnych 6 zł do planowanych 7,60 zł. Także ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety – został podwyższony z 45 zł do 57 zł.

Wzrost kilometrówki

Bez zmian pozostaje na razie tzw. kilometrówka, chociaż w Ministerstwie Infrastruktury toczą się prace nad jej podwyżką kilometrówki, Byłaby to pierwsza podwyżka kilometrówki od 2009 r. Obecnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż dla samochodu osobowego:

  1. a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  2. b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

Skutki w zakresie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne

Z uwagi na wzrost cen paliw część paliw już zdecydowała o podwyższeniu kilometrówki. Niemniej jednak w tym przypadku należy pamiętać, że nadwyżka ponad kwotę 0,8358 zł będzie miała określone skutki podatkowe. W jednej z interpretacji urząd skarbowy wskazał, że „różnica między stawką za 1 km przejechany w celach służbowych określoną w umowie (tj. 1,95 zł) a stawką wynikającą z obowiązujących przepisów (tzw. kilometrówką, czyli 0,8358 zł) stanowi dla Wnioskodawczyni odpłatne świadczenie ze stosunku pracy. Wobec tego od tej nadwyżki Wnioskodawczyni odprowadza należny podatek dochodowy, jak i wlicza go do podstawy obliczenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne (interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP3-2.4011.456.2021.3.AK).

Tożsame stanowisko zajmuje ZUS wskazując, że że zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zwrotu kosztów używania wjazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu jest ograniczone limitami. Zatem wypłata w kwocie niższej lub równej stawce określonej w powyższych przepisach jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od nadwyżki naliczyć należy składki na przedmiotowe ubezpieczenia (pismo z dnia 12 kwietnia 2013 r.  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, DI/100000/451/227/2013).

Dopóki zatem nie będzie zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, neutralne dla pracownika pozostanie wyłącznie wypłacanie kilometrówki wg stawki zgodnej z obecnie obowiązującym rozporządzeniem.