Podstawowe zasady rozwiązania stosunku pracy w Turcji

praca w Turcji

Zgodnie z prawem tureckim nie wystąpią żadne dalsze obowiązki finansowe względem stron, gdy umowa o pracę na czas określony rozwiązana jest w terminie określonym w umowie. Jednakże w przypadkach, w których stała umowa o pracę na czas nieokreślony wypowiedziana zostaje przez pracodawcę, pracownik może być uprawniony do szeregu praw w zależności od przyczyn wypowiedzenia.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w oparciu o „uzasadnioną przyczynę” lub „ważną przyczynę”.

W przypadku uzasadnionej przyczyny (tj. nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika, przestępstwo popełnione przez pracownika, nękanie lub zniesławienie pracodawcy), procedura zwolnienia i warunki są relatywnie elastyczne, gdyż takie przyczyny rozwiązania stosunku pracy uważa się za poważniejsze, niż w przypadku „ważnej przyczyny”. Dlatego w takim przypadku pracodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności płacenia odszkodowania.

Z drugiej strony, w przypadku „ważnej przyczyny”, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę ze względu na: (i) niekompetencję pracownika, (ii) złe lub nienależyte zachowanie pracownika lub (iii) warunki prowadzenia działalności gospodarczej, pracy lub przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy (i) pracownik ma umowę o pracę na czas nieokreślony, (ii) pracownik pracuje na rzecz pracodawcy przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, oraz (iii) miejsce pracy ma trzydzieści lub więcej pracowników.

Zgodnie z tureckim prawem pracodawca jest zobowiązany do zapłaty następujących kwot pracownikowi w przypadku rozwiązania umowy o pracę:

– Opłata za wypowiedzenie (w tureckim prawie, pracodawca musi dokonać wcześniejszego powiadamiania pracownika, jeżeli takie wypowiedzenie opiera się na „ważnej przyczynie”. Tym samym opłata jest należna w przypadku, gdy pracodawca nie zdecyduje się na wznowienie zatrudniania pracownika do końca okresu wypowiedzenia.)

– Odprawa

– Za niewykorzystany urlop

– Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (jeżeli nie są uwzględnione w samej pensji i jeśli dotyczy)

– Roczna premia korporacyjna

– Różne płatności wynikające z umowy o pracę i z prawa (jeśli dotyczy).