Podmioty uprawnione do sprawowania nadzoru autorskiego – w kontekście wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt II GSK 1224/15

Podmioty uprawnione do sprawowania nadzoru autorskiego

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną Zarządu Województwa Dolnośląskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wr 874/14 w sprawie ze skargi gminy na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego z w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oddalił skargę kasacyjna, a jednocześnie w uzasadnieniu wyroku poczynił szereg ciekawych uwag dotyczących sprawowania nadzoru autorskiego.

Po pierwsze, Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że nadzór autorski, w przeciwieństwie do nadzoru inwestorskiego, może być sprawowany wyłącznie przez autora. Zdaniem sądów wynika to wprost z systemowej wykładni przepisów Prawa budowlanego (art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3,  art. 19 ust. 1,  art. 20 ust. 1 pkt 4,  art. 44 pkt 3 i art. 95 pkt 5 ustawy).

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił również uwagę, że od sprawowania nadzoru autorskiego projektant (autor) nie może się uchylić, albowiem wprost ustawodawca postanowił, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego: „Do podstawowych obowiązków projektanta należy: sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu…”. Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust. 3 Prawa budowlanego: „Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego”; a na żądanie organu inwestor musi zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru inwestorskiego – art. 19 ust. 1 Prawa budowlanego.

Na zakończenie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż projektant, zgodnie z art. 95 pkt 5 Prawa budowlanego, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku uchylania się od prowadzenia nadzoru autorskiego lub w przypadku wykonywania niedbale obowiązków wynikających z pełnienia tego nadzoru.