Podatek od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę jawną

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W kontekście uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 1/17.

Przedmiotowa kwestia była przedmiotem zagadnienia prawnego rozpatrywanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w sprawie pod sygn. akt II FPS 1/17. Rozpatrujący pod sygn. akt II FSK 3697/14 skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny ze względu na zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości wydał w dniu 30 stycznia 2017 r. postanowienie, w którym zwrócił się do powiększonego składu tegoż Sądu z następującym pytaniem prawnym:

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej podlegały, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną, a w konsekwencji czy zastosowanie do tych operacji znajdował również art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f i art. 9 pkt 11 lit. a tej ustawy?”

W odpowiedzi na powyższe pytanie prawne Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w dniu 15 maja 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą:

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną.

W świetle powyższej uchwały stwierdzić należy, iż NSA przesądził o tym, że Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej skorzystała z opcji przewidzianej w art. 9 Dyrektywy 2008/7/WE i nie uznała spółek jawnych za spółki kapitałowe.

Skutkiem powyższego, w myśl regulacji krajowych, zmiany umowy spółki polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną podlegają opodatkowaniu PCC.