Plany postępowań wg nowej ustawy Pzp

Nowa ustawa Pzp podobnie jak obecna ustawa przewiduje, że Zamawiający mają obowiązek sporządzania planów postępowań. Stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym sporządzają zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki. Obowiązek ten obejmuje zatem jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a także związki ww. jednostek.

Plan sporządza się nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, zamieszcza się go w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2 ustawy Pzp, oraz na stronie internetowej zamawiającego. W porównaniu z obecną regulacją, nowością jest zatem umieszczanie planów w Biuletynie Zamówień PUBLICZNYCH.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający inni niż określeni w ust. 1 mogą zamieszczać plan postępowań o udzielenie zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego. Oznacza to, że na tych podmiotach nie ciąży obowiązek sporządzenia planu, jednak mogą one dokonać tego fakultatywnie w celu zawizowania rynkowi swoich zamierzeń zakupowych i wcześniejszego zainteresowania potencjalnych wykonawców.

Nowością jest również obowiązek aktualizacji planów. Ustawa przewiduje bowiem, że Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.