Placówki POZ mogą składać wnioski o powierzenie grantu w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia

służba zdrowia zarobki

Na dostosowanie placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przeznaczono łącznie 73 mln zł.

Maksymalna wartość grantu wynosi 720 000 PLN, zaś minimalna 150 000 PLN.

Bardzo istotne jest to, że Wnioskodawcy nie są zobligowani do wniesienia wkładu własnego.

Nabór wniosków ma charakter otwarty, co oznacza, że można je składać w sposób ciągły od 31.01. 2022 r. do momentu wyczerpania alokacji, maksymalnie do 30.06.2022 r.

Sugerujemy podjęcie wstępnych kroków, w tym kontaktu z nami już teraz, ponieważ prace związane z wykonaniem całego procesu mapowania potrzeb, wyszukania wykonawców, zaplanowania i wyceny prac oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami jest skomplikowany i czasochłonny.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nawet Wnioskodawcy mający doświadczenie w aplikowaniu o środki UE powinni liczyć się z tym, że bez profesjonalnego wsparcia consultingowego z naszej strony proces aplikowania może być dla nich trudny i nieintuicyjny, gdyż nie jest to klasyczny konkurs PARP / NCBiR ale konkurs resortowy Ministerstwa Zdrowia, co powoduje, że przewidziana jest w nim całkowicie odmienna dokumentacja i odległe od najczęściej spotykanych reguły oceny wniosków.

Na realizację zadań w tym programie placówki POZ będą miały czas do końca sierpnia 2023 roku.

Granty są dedykowane na zadania, które umożliwią spełnienie wybranych przez Wnioskodawców Standardów Dostępności POZ. Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności:

1) architektonicznej,

2) cyfrowej i

3) informacyjno-komunikacyjnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki POZ posiadające umowę z NFZ lub innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z NFZ na świadczenia co najmniej w zakresie:

  • lekarza POZ,
  • pielęgniarki,
  • położnej.

Co istotne: Wnioskodawcą nie może być jednak podmiot, który zawarł umowę na analogiczne dofinansowanie w I naborze (nabór z przełomu 2019 i 2020 roku).

Oznacza to, że aktualny konkurs nie wyklucza jednak podmiotu, który składał w tamtym naborze wniosek i nie dostał dofinansowania ani podmiotu, który wybrano do dofinansowania, lecz nie zdecydował się na zawarcie umowy (np. z przyczyn związanych z zaczynającą się wówczas pandemią i uzasadnionymi obawami co do jej wpływu na harmonogram realizacji prac, zwłaszcza prac budowalnych i remontowych)

Zachowane zostały też dotychczasowe limity wydatków należących do cross-financingu na poziomie 40% oraz 70% na zakup środków trwałych, przy czym

Podobnie jak w I naborze ocena wniosków składać się będzie z III etapów:

1) oceny spełniania warunków wstępnych,

2) audytu wstępnego u Wnioskodawcy oraz

3) oceny ostatecznej opartej o wyniki audytu.

Oferujemy przygotowanie Państwa placówki do każdego z etapów oceny.

Dla Wnioskodawców przewidzieliśmy indywidualne konsultacje w formie zdalnej oraz sesję Q&A formule on-line.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt na consulting@madejczyk.biz