„Pakiety zerowe” po raz kolejny przedmiotem orzeczeń TSUE

TSUE

Jakiś czas temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w przedmiocie niedopuszczalności stosowania przez operatorów telekomunikacyjnych tzw. pakietów zerowych.  W wyroku wydanym w dniu 15 września 2020 r. w sprawie C -807/18, TSUE orzekł, iż oferty pakietowe, które uprawniały użytkowników końcowych do korzystania z określonych aplikacji i usług bez ograniczeń ilości danych, zaś po wyczerpaniu limitu danych na usługi nie objęte pakietem użytkownik mógł nadal korzystać z objętych tym pakietem aplikacji i usług z jednoczesnym zablokowaniem dostępu do usług lub aplikacji innych podmiotów lub spowolnieniem prędkości transmisji danych są niezgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, jeżeli ograniczają użytkownikom korzystanie z ich praw oraz ich wprowadzenie i funkcjonowanie na rynku jest podyktowane względami handlowymi.

Zgodnie bowiem z art. 3 powyższego rozporządzenia UE użytkownicy końcowi Internetu mają zagwarantowany dostęp do otwartego Internetu, który może podlegać ograniczeniom, ale w przypadkach określonych rozporządzeniem.

W wydanym w dniu 2 września 2021 r. wyroku TSUE za sygn. akt. C – 854/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał powyższy pogląd wskazujący, iż pakiety zerowe motywowane względami handlowymi, które pozwalają użytkownikom na korzystanie z określonych usług i aplikacji bez zmniejszania limitu danych są niezgodne z rozporządzenie 2015/2120. Pewnym novum w okolicznościach tejże sprawy był wprowadzony przez operatora telekomunikacyjnego limit danych w ramach pakietu zerowego podczas korzystania z tego pakietu w roamingu, czyli pakiet miał charakter nieograniczony na terenie kraju użytkownika, zaś w roamingu operator telekomunikacyjny wprowadził limit danych.

W ocenie TSUE niezależnie od faktu, iż samo istnienie takiego pakietu podyktowane wyłącznie zasadami handlowymi naruszało zasadę neutralności Internetu, operator telekomunikacyjny dopuścił się również naruszenia rozporządzenia UE nr 521/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchowej wewnątrz Unii, bowiem bezpodstawnie ograniczył korzystanie z niedozwolonej stawki zerowej tylko dlatego że abonent korzystał z pakietu w roamingu, zaś takie rozróżnienie nie jest dopuszczalne w świetle przepisów powyższego rozporządzenia.