Organ nie może odmówić wydania interpretacji podatkowej ze względu na to, że wniosek jest zbyt skomplikowany

odmowa wydania interpretacji

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 3 października 2018 r. (sygnatura akt sprawy I SA/Ol 449/18) kategorycznie wykluczone jest aby organ wymagał od wnioskodawcy modyfikacji opisu stanu faktycznego sprawy oraz postawionego przez wnioskodawcę pytania według własnego uznania, tak aby zrezygnował z poszczególnych elementów wniosku.

Organ pierwotnie odmawiając wydania interpretacji podatkowej argumentował, że opis stanu faktycznego we wniosku o jej wydanie był zbyt obszerny i zawierał w przeważającej części różnego rodzaju umowy pomiędzy wieloma powiązanymi osobowo-podmiotowo spółkami i ich wspólnikami – w rezultacie organ musiałby dokonać analizy działań wszystkich podmiotów oraz umów wskazanych we wniosku, do czego zdaniem organu nie jest on uprawniony.

Mimo to Sąd ocenił powyższe jako nadużycie – zdaniem Sądu organ dysponował kompletem informacji niezbędnych do wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego i był w stanie dokonać rekonstrukcji stanu faktycznego oraz udzielić odpowiedzi na pytania, zaś pozostawienie tegoż wniosku bez rozpatrzenia należy zakwalifikować jako przykład rażącego naruszenia procesowego prawa podatkowego.

Wyrok WSA w Olsztynie tym bardziej uzasadnia składanie wniosków o wydanie interpretacji w razie wątpliwości podatników – nawet w przypadku, gdy mamy obawy, że organ może próbować uchylić się od dania odpowiedzi.