Opcja opodatkowania usług finansowych podatkiem VAT – Polski Ład

VAT

Polski Ład wprowadził nie tylko zmiany w podatkach dochodowych – na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych, co jest niewątpliwie rozwiązaniem rewolucyjnym z perspektywy branży finansowej.

Obecny stan prawny

W aktualnych stanie prawnym usługi finansowe są obligatoryjnie zwolnione z podatku VAT i korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ustawy VAT. To powoduje, że nabywcy tychże usług nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego. Niewątpliwe nie dla wszystkich podmiotów jest to rozwiązanie najbardziej optymalne. Konieczność stosowania zwolnienia w znaczącym stopniu wpływa na zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z branży finansowej. Brak możliwości bezpośredniego przyporządkowania zakupów do działalności opodatkowanej generuje obowiązek odliczenia proporcjonalnego w oparciu o wskaźnik struktury sprzedaży, tzw. współczynnik VAT. Wskaźnik ten u wielu podatników wynosi zaledwie kilka lub kilkanaście procent, co oznacza, że znacząca część kwoty podatku stanowi dla nich nieodliczalny koszt. W praktyce może przekładać się to na koszt świadczonych usług.

Co zmienił Polski Ład w branży finansowej

Polski Ład dał przedsiębiorcom możliwość wyboru opodatkowania VAT-em niektórych usług finansowych – w tym zakresie konieczne będzie złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia. Podkreślić należy, że jest to prawo, a nie obowiązek podatnika, co oznacza, że nadal możliwe jest korzystanie z całkowitego zwolnienia od podatku VAT. Natomiast powrót do zwolnienia będzie możliwy nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług finansowych.

Należy pamiętać, że opcja wyboru opodatkowania usług finansowych dotyczy wyłącznie transakcji B2B, a więc świadczenia usług pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Tymczasem usługi finansowe świadczone na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności, nadal będą obligatoryjnie zwolnione od podatku VAT.

Usługi, które mogą zostać objęte VAT-em

Opcja opodatkowania usług finansowych może dotyczyć ściśle określonych usług:

  • transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną,
  • usług zarządzania funduszami;
  • usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  • usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  • usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
  • usług, w tym także usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi,
  • usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.