System zachęt inwestycyjnych ma na celu promowanie i wspieranie inwestycji zarówno krajowych jak i zagranicznych, aby zmniejszyć zależność od importu dóbr pośrednich kluczowych branż strategicznych kraju oraz wyeliminować dysproporcje regionalne w kraju przez kierowanie takich inwestycji do zagrożonych regionów. Program ma również na celu zmniejszenie deficytu rachunku bieżącego, utworzenie nowych miejsc pracy i transfer wysokiej technologii. Od tego systemu oczekuje się utrzymania ciągłości tendencji inwestycyjnych, a tym samym umożliwienia integracji tureckiej gospodarki z gospodarką światową.

System zachęt inwestycyjnych podzielony został na cztery główne programy, z których korzystać mogą zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni.

Ogólny System Zachęt Inwestycyjnych

Inwestycje, które nie spełniają wymogów regionalnych, dużych i strategicznych programów zachęt inwestycyjnych mogą zostać zakwalifikowane w ramach ogólnego programu zachęt inwestycyjnych, jeśli spełniają one podstawowe wymogi, takie jak minimalna ustalona kwota inwestycji i konkretne warunki wydajności. Minimalna kwota inwestycji zrealizowanej w regionie 1 i 2 musi wynosić 1,000,000 TRL (jeden milion lirów tureckich), podczas gdy dla regionów 3, 4, 5 i 6 jest to co najmniej 500,000 TRL (pięćset tysięcy lirów tureckich).
Program umożliwia inwestorom skorzystanie z ulg i zwolnień z cła i VAT niezależnie od tego, w jakim regionie inwestycja została zrealizowana. Program przewiduje również dofinansowanie podatkowe dla płac w zakresie inwestycji w regionie 6 oraz dofinansowanie składki ubezpieczenia społecznego, która ma zastosowanie tylko w przypadku inwestycji stoczniowych.