Oferta jest ważna pomimo upływu terminu związania ofertą

terminu związania ofertą

Postanowieniem z 13 lipca 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie o sygn. akt KIO 2155/16, dotyczące ważności oferty pomimo upływu terminu związania ofertą. Trybunał uznał, że Wykonawców, którym upłynął termin związania ofertą, nie można wykluczyć z przetargu. Trzeba ich traktować na równi z innymi wykonawcami, którzy z własnej inicjatywy przedłużali termin związania ofertą (postanowienie TSUE z dnia 13 lipca 2017 r., C 35/17).

Trybunał wskazał, że zasadę równego traktowania i obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskutek niespełnienia przez tego wykonawcę obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej. W ocenie TSUE, zamawiający powinni traktować na równi oferty wykonawców, którym termin związania ofertą upłynął, oraz tych, którzy od początku zachowali jego ciągłość. Wyjątek– dotyczy sytuacji, gdy wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty z powodu upływu terminu związania nią wynika bezpośrednio z przepisów, z warunków udzielenia zamówienia opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo gdy sam wykonawca zrezygnował z zawarcia umowy. Ze względu na zamknięty charakter katalogów wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty, w polskim porządku prawnym nie jest jednak możliwe doprecyzowanie sankcji wykluczenia wykonawcy z postępowania w dokumentacji przetargowej. Wyjątek nie będzie miał zatem zastosowania na gruncie obowiązującego w Polsce systemu zamówień publicznych.

Trybunał oparł swoje rozstrzygnięcie na wyroku z 2 czerwca 2016 r. w sprawie Pippo Pizzo (sygn. C-27/15). Wskazał w nim wówczas, że zasada równego traktowania i obowiązek przejrzystości nie pozwalają wykluczyć wykonawcy z przetargu publicznego wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obowiązującej krajowej ustawy, ale z wykładni tej ustawy lub odpowiednio tej dokumentacji, a także z uzupełniania (przez krajowe organy administracji lub sądownictwa administracyjnego) występujących w tej dokumentacji luk.