Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO w postępowaniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro

Zamówienia na usługi społeczne to grupa zamówień publicznych, która pojawiła się w lipcu 2016 roku i zastąpiła tzw. zamówienia niepriorytetowe. Do usług społecznych zaliczamy m.in. usługi szkoleniowe, hotelarskie, restauracyjne, czy prawne.

Sposób udzielania zamówień na usługi społeczne uzależniony jest od ich wartości.
W postępowaniach, których wartość nie przekracza kwoty 750 000 euro, zamawiający obowiązany jest jedynie do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na własnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto ma obowiązek prowadzić postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. Jeżeli natomiast wartość zamówienia na usługi społeczne przekracza kwotę 750 000 euro, wówczas ogłoszenie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegółowe regulacje dotyczące procedury udzielania takiego zamówienia ujęte zostały w art. 138g i nast. ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Od początku wprowadzenia w/w przepisów wątpliwości budzi kwestia wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku postępowań na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro. Urząd Zamówień Publicznych stoi na stanowisku, że wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp (https://www.uzp.gov.pl).

Odmienne stanowisko zajęła jednak KIO, która w wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r., KIO 1127/17, uznała, że dopuszczalne jest wniesienie odwołania w postępowaniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro. Powyższe rozstrzygnięcie zaskarżył jednak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wskazując, że w postępowaniach na usługi społeczne – prowadzonych na podstawie przepisu art. 138o ustawy P.z.p. – ustawodawca nie przewidział możliwości wniesienia odwołania.

Sprawę rozstrzygnął ostatecznie Sąd Okręgowy w Olsztynie, który w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2017 roku wskazał, że w postępowaniach tego rodzaju wnoszenie środków ochrony prawnej jest dopuszczalne, a ograniczenia w tym zakresie wynikają jedynie z art. 180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2017 r., IX Ca 807/17).