Stowarzyszenie zwykłe stanowi uproszczoną formę stowarzyszania nie posiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność do nabywania praw, zaciągania zobowiązań a także do pozywania i bycia pozwanym, co w istocie czynni stowarzyszenie zwykłe tzw. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W związku z powyższą zmianą modelu funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych z dniem 20 maja 2016 r. zmianie uległy także zasady odpowiedzialności członków stowarzyszenia za zobowiązania stowarzyszenia.

Do 20.05.2016 r. odpowiedzialność członków stowarzyszenia zwykłego była nieograniczona, osobista oraz miała charakter pierwszoplanowy. Po zmianie odpowiedzialność członków stowarzyszenia ma charakter wtórny wobec odpowiedzialności samego stowarzyszenia, bowiem odpowiedzialność członków stowarzyszenia uaktualnia się dopiero gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Powyższa subsydiarna odpowiedzialność członków stowarzyszenia zwykłego jest odpowiedzialnością surowiej ukształtowaną w porównaniu do regulacji ułomnych osób prawnych zawartych w kodeksie cywilnym, bowiem w przypadku tych podmiotów w myśl art. 331 § 2 k.c odpowiedzialność subsydiarna powstaje z chwilą zaistnienia niewypłacalności danej jednostki organizacyjnej, nie zaś z chwilą bezskuteczności egzekucji z majątku jednostki.

Sama odpowiedzialność członka stowarzyszenia zwykłego powstaje już z momentem zaciągnięcia przez stowarzyszenie zobowiązania przy czym odpowiedzialność ta obejmie wszelkiego rodzaju zobowiązania bez względu na źródło ich powstania, cywilnoprawny lub publicznoprawny charakter.

Podkreślić jeszcze należy, że odpowiedzialność członków stowarzyszenia jest odpowiedzialnością solidarną co oznacza, iż wierzyciel uprawniony jest do żądania spełnienia świadczenia w całości jak i w części od każdego z zobowiązanych członków stowarzyszenia, zaś spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych członków stowarzyszenia z zobowiązania. Członek stowarzyszenia który spełnił świadczenie, może żądać zwrotu tego świadczenia w częściach równych od pozostałych członków stowarzyszenia, chyba że odmienne reguły ponoszenia wewnętrznej odpowiedzialności uregulowane zostały w regulaminie stowarzyszenia.

Regulamin stowarzyszenia może w sposób odmienny kształtować wewnętrzną odpowiedzialność za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, nie może on jednak zmieniać reguł odpowiedzialności na zewnątrz która zawsze jest odpowiedzialnością subsydiarną i solidarną członków stowarzyszenia zwykłego za zobowiązania tego stowarzyszenia aktualizującą się w sytuacji bezskuteczności egzekucji względem samego stowarzyszenia.