Od 2019 r. zmiany w rozliczaniu VAT od bonów

zmiany w rozliczaniu VAT

W toku konsultacji znajduje się projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przyniesie duże zmiany w opodatkowaniu VAT obrotu bonami towarowymi i usługowymi. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. i ich celem jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Obecnie wydanie bonu pozwalającego na jego zamianę na towar lub usługę nie stanowi podstawy do naliczenia VAT. Dopiero faktyczna czynność opodatkowana, z jaką wiąże się bon, tj. wydanie towaru lub świadczenie usługi jest podstawą do rozliczenia podatku. Jak zauważają organy podatkowe, bon to tak naprawdę jedynie znak legitymacyjny lub dowód uprawniający jego nabywcę do odbioru określonego świadczenia, np. nabycia wybranego towaru lub skorzystania z konkretnej usługi. Tego rodzaju bon nie może zostać uznany za towar w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z powyższym dopiero realizacja bonu wiąże się z opodatkowaniem VAT.

Projekt nowelizacji uzależnia rozliczenie podatku VAT w zależności od tego, czy wydany bon jest bonem jednego, czy też różnego przeznaczenia. Za bon jednego przeznaczenia będzie uznany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenie usług, których bon dotyczy oraz kwota podatku VAT są znane w chwili jego emisji (wydania nabywcy). Przeciwnie, za bon różnego przeznaczenia będzie uznawany bon, który nie spełnia ww. warunków (np. uprawnia do odebrania różnych produktów lub usług od wielu sprzedawców).

W świetle nowych przepisów już samo wydanie bonu jednorazowego będzie zmuszało do naliczenia podatku VAT, niezależnie od tego, czy bon zostanie faktyczny zrealizowany. Zarówno pierwsze wydanie (emisja) bonu przez sprzedawcę, jak i każdy jego kolejny transfer na innego odbiorcę zostanie uznany za dostawę towarów lub świadczenie usług. Natomiast w przypadku bonu różnego przeznaczenia, dopiero faktyczne przekazanie towarów lub świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjęty jako wynagrodzenie (lub część wynagrodzenia) będzie podlegać opodatkowaniu. Natomiast wcześniejszy transfer takiego bonu nie będzie stanowił podstawy do naliczenia VAT.