OCHRONA SYGNALISTÓW

- kompleksowa usługa wdrożenia wymaganej dokumentacji dot. ochrony sygnalistów -

CO DLA CIEBIE MOŻEMY ZROBIĆ?

PRZEPROWADZIMY SZKOLENIA DLA CIEBIE I PRACOWNIKÓW

przeszkolimy zobowiązane podmioty w zakresie obowiązków i praw wynikających z unijnej dyrektywy oraz polskiej ustawy o ochronie sygnalistów

PRZEPROWADZIMY AUDYT

przeprowadzimy audyt wewnętrzny w celu sprawdzenia zgodności dokumentacji i wewnętrznych regulacji z obowiązującymi przepisami prawa

OBSŁUŻYMY ZGŁOSZENIA DOT. SYGNALISTÓW

oferujemy wsparcie prawne w zakresie obsługi zgłoszeń sygnalistów i ich rejestracji

BĘDZIEMY ŚWIADCZYĆ NA BIEŻĄCO POMOC PRAWNĄ

oferujemy wsparcie w procesie obsługi i wyjaśniania naruszeń zgłaszanych przez sygnalistów, a także nadzór nad procedurami czy dokumentami

SYGNALISTĄ JEST OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA ZGŁASZA LUB UJAWNIA PUBLICZNIE INFORMACJĘ O NARUSZENIA PRAWA, W TYM:

pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy

osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy

przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz oraz żołnierz

Najważniejsze informacje o ochronie sygnalistów

Naruszeniem prawa, zgodnie z ustawą jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

 • korupcji
 • zamówień publicznych
 • usług, produktów i rynków finansowych
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 • bezpieczeństwa transportu
 • ochrony środowiska
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
 • bezpieczeństwa żywności i pasz
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt
 • zdrowia publicznego
 • ochrony konsumentów
 • ochrony prywatności i danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
 • interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
 • konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela
 • występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z wyżej wymienionymi dziedzinami.

Ustawy nie stosuje się do informacji objętych:

 • przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego
 • tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych
 • tajemnicą narady sędziowskiej
 • postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

Po powzięciu informacji o naruszeniu prawa (w zakresie objętym ustawą) sygnalista będzie mógł dokonać:

 • zgłoszenia wewnętrznego – poinformowania o naruszeniu podmiotu prawnego, którego sygnalista jest pracownikiem lub pozostaje w innych relacjach o charakterze zarobkowym;
 • zewnętrznego – skierowania informacji do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich
  ujawnienia publicznego.- podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Ochrona sygnalisty

Wobec sygnalisty nie będą mogły być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

Działanie odwetowe w rozumieniu ustawy to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS lub prawo do zadośćuczynienia.

Z kolei osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

PRZEMAWIA ZA NAMI DOŚWIADCZENIE

mamy duże doświadczenie w doradztwie i zgłoszeniach naruszeń

ZATRUDNIAMY GRONO EKSPERTÓW

zatrudniamy najlepszych specjalistów

PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE DO KAŻDEJ SPRAWY

zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

EDYTA GŁOWIŃSKA
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

KAROLINA SALSKA
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Blog

definicja budowli

Czy każde zamówienie to zamówienie publiczne?

Spis treści: 1. Jakie są cechy zamówienia publicznego? 2. W jaki sposób dochodzi do zawarcia zamówienia?   Zamawiający publiczni często…

limity pomoc deminimis

Dopuszczalne limity pomocy de minimis

Spis treści: 1. Zmiany od 1 stycznia 2024 r. 2. Jakie są limity pomocy de minimis? 3. Gdzie sprawdzić wysokość…