Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l) – dalej jako RODO – wprowadza zasadę prymatu ochrony danych osobowych na innymi obszarami życia gospodarczego.  Zasada ta jednak doznaje szeregu wyjątków, uzasadnionych określonymi potrzebami obrotu prawnego, a także potrzebą ochrony innych praw i wolności.

Przykładem takiej wolności jest prawo do informacji i wolności wypowiedzi oraz działalności dziennikarskiej.

RODO w artykule 85 przewiduje, iż państwa członkowskie przyjmują przepisy pozwalające pogodzić prawo do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia z wolnością wypowiedzi i informacji, w tym do przetwarzania dla potrzeb dziennikarskich oraz do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej.

Dalej, dla przetwarzania do celów dziennikarskich państwa członkowskie określają odstępstwa lub wyjątki od rozdziału II (Zasady), rozdziału III (Prawa osoby, której dane dotyczą), rozdziału IV (Administrator i podmiot przetwarzający), rozdziału V (Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych), rozdziału VI (Niezależne organy nadzorcze), rozdziału VII (Współpraca i spójność) oraz rozdziału IX (Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych), jeżeli są one niezbędne, by pogodzić prawo do ochrony danych osobowych z wolnością wypowiedzi i informacji.

Krajowy ustawodawca skorzystał z powyższego i na mocy artykułu 2 ustawy o ochronie danych osobowych wprowadził wyjątki w zakresie stosowania RODO do działalności dziennikarskiej.

Zgodnie z przywołanym artykułem do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.), nie stosuje się przepisów o:

 • zasadach przetwarzania danych ( art. 5-9 RODO )
 • przetwarzaniu niewymagającym identyfikacji ( art. 11 RODO )
 • obowiązkach informacyjnych ( art. 13 i 14 RODO )
 • prawie dostępu ( art. 15 RODO )
 • prawie do sprostowanie ( art. 16 RODO )
 • prawie do ograniczenia przetwarzania ( art. 18 RODO )
 • obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania ( art. 19 RODO )
 • prawie do przenoszenia danych ( art. 20 RODO )
 • prawie do sprzeciwu ( art. 21 RODO )
 • prawie do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu ( art. 22 RODO )
 • przedstawicielach administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii ( art. 27 RODO )
 • większości regulacji dot podmiotu przetwarzającego ( art. 28 RODO )
 • rejestrowaniu czynności przetwarzania ( art. 30 RODO ).