Obowiązkowe przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – na tle wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 991/15

Naczelny Sąd Administracyjnym w wyroku z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 991/15, rozpatrzył skargę kasacyjną właściciela nieruchomości na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Gd 447/14, w którym to WSA utrzymał w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w przedmiocie nałożonego na właściciela nieruchomości obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę kasacyjna wskazał, iż wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oraz poprzedzająca go decyzja organu są prawidłowe.

NSA w wyroku podkreślił, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Biorąc pod uwagę powyższe NSA stwierdził, iż organ ma obowiązek wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w razie kumulatywnego zaistnienia następujących przesłanek: istnienia sieci, możliwości przyłączenia do niej nieruchomości, braku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków oraz niezrealizowania przez właścicieli nieruchomości obowiązku przyłączenia.