Obowiązkowe organy Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ZASI).

Obowiązkowe organy Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ZASI).

Przepisy prawa nie wykreowały żadnej specyficznej, dedykowanej formy prawnej wykonywania działalności zarówno przez Alternatywną spółkę inwestycyjną (dalej ASI), jak też zarządzającego ASI (ZASI). Oznacza to, że ASI oraz ich zarządzający funkcjonują w obrocie gospodarczym jako spółki prawa handlowego, a do kwestii wykonywania działalności nieuregulowanych w Ustawie o funduszach i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej u.f.i.) stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa, w tym spółka europejska.

Artykuł 70d ust. 1–3 u.f.i. reguluje warunki, jakim powinien odpowiadać organ menedżerski podmiotu wykonującego działalność w zakresie zarządzania ASI, a także cechy, jakie powinny posiadać osoby wchodzące w skład tego organu.

Zarząd zarządzającego ASI składa się co najmniej z dwóch członków a ponadto członkiem zarządu zarządzającego ASI może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3) posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.

Nadto co najmniej dwóch członków zarządu zarządzającego ASI, w tym prezes zarządu, oprócz wyżej powołanych wymogów w punktach 1) do 3) musi spełniać następujące warunki:

4) posiadać wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

5) legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub innych podmiotach, prowadzących działalność w zakresie lokowania aktywów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną lub w zakresie strategii inwestycyjnych stosowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub pełnieniem przez ten okres funkcji członka organu, komplementariusza lub wspólnika prowadzącego sprawy tych instytucji lub podmiotów.

Powołanie rady nadzorczej w spółce zarządzającej ASI jest obligatoryjne, także w sytuacji, gdy zarządzającym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 213 Kodeksu spółek handlowych.

Członkiem rady nadzorczej spółki zarządzającej ASI może być osoba, która spełnia warunki określone w punktach 1) do 3). Co najmniej połowa członków rady nadzorczej musi spełniać dodatkowo warunek określony w punkcie 4).

Zgodnie z art. 70d ust. 6 u.f.i. o zmianach w składzie zarządu lub rady nadzorczej zarządzający ASI niezwłocznie powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego, dołączając w przypadku powołania nowego członka tych organów dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku zmian w składzie zarządu powiadomienia dokonuje przewodniczący rady nadzorczej lub inna osoba wskazana przez ten organ.

Jeżeli chodzi o spółkę europejską choć przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych wprost nie rozstrzygają, jak należy stosować reguły określone w art. 70d u.f.i. w stosunku do spółki europejskiej, należy uznać, że istotnie ograniczają one katalog podmiotów, które mogą pełnić funkcję zarządzającego ASI, wykluczają bowiem wszystkie spółki europejskie, które przyjęły monistyczny system zarządzania. Należy przyjąć, że ustawa o funduszach inwestycyjnych, jako akt prawny regulujący funkcjonowanie podmiotów o szczególnym statusie gospodarczym i istotnie ograniczonym przedmiocie działalności, stanowi wobec przepisów o spółce europejskiej lex specialis.

Z tego względu spółka europejska wykonująca działalność zarządzającego ASI może przyjąć do stosowania wyłącznie dualistyczny system zarządzania, w którym obligatoryjnie występują zarząd i rada nadzorcza, przy czym członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni posiadać cechy opisane w art. 70d u.f.i.