Obowiązkowa publikacja firmowej strategii podatkowej – kogo będzie dotyczyć?

strategia podatkowe

Zgodnie z rządowym projektem z dnia 30 września 2020 r. (nr druku 642) niektóre grupy podatników będą obowiązane do corocznego sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej oraz do jej opublikowania do wiadomości publicznej. Warto zwrócić uwagę, że obowiązek będzie dotyczył jedynie:

  • podatników, których przychody przekroczyły równowartość 50 mln EUR w roku podatkowym,
  • podatkowych grup kapitałowych – bez względu na wysokość przychodów,
  • spółek nieruchomościowych – bez względu na wysokość przychodów.

Informacja ma zawierać informacje o realizowanej strategii podatkowej i ma obejmować w szczególności:

  • liczbę przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki, których dotyczą,
  • informację o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • informację o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
  • informację o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Niestety wyliczenie składowych części informacji o strategii podatkowej jest jedynie przykładowe i informacja powinna być rozszerzona w zależności od charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt zakłada, że podatnicy będą mieli 9 miesięcy po upływie terminu złożenia rocznego zeznania CIT na opublikowanie sprawozdania z realizacji strategii na stronie internetowej oraz na przekazanie informacji do właściwego urzędu skarbowego. Gdy podatnik nie będzie miał własnej strony internetowej, będzie obowiązany do jej udostepnienia w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Projekt jest na etapie prac legislacyjnych i ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.