Obowiązek wpisu do wykazu dla podmiotów dostarczających audiowizualnego usługi medialne na żądanie

Obowiązek wpisu do wykazu dla podmiotów dostarczających audiowizualnego usługi medialne

Nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji oraz o kinematografii z dnia 11 sierpnia 2021 r. (wejście w życie z dniem 01.11.2021 r.) ustawodawca rozszerzył katalog podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie, które zobowiązane są do zgłoszenia się do prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wykazu dostawców audiowizualnych usług medialnych.

Dostawca usługi medialnej

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji dostawcą usługi medialnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa ponosząca odpowiedzialność redakcyjną za wybór treści usługi medialnej i decydująca o sposobie zestawienia tej treści będąca nadawcą lub podmiotem dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie.

Audiowizualna usługa medialna na żądanie

W myśl kolejnej definicji zawartej w art. 4 pkt. 6a u.r.t. audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu ustalonego przez podmiot dostarczający usługę.  Publicznym udostępnianiem audiowizualnej usługi medialnej na żądanie jest jej świadczenie w sposób umożliwiający ogółowi użytkowników, w wybranym przez nich momencie i na ich życzenie, odbiór wybranej przez nich audycji z katalogu udostępnionego w ramach takiej usługi (definicja zawarta w art. 4 pkt. 8a u.r.t.)

Kto podlega wpisowi do rejestru dostawców VSP i VOD?

W świetle wskazanych powyższej przepisów obowiązkiem wpisu do wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie objęte są podmioty które:

  • prowadzą działalność gospodarczą – czyli prowadzą ją w sposób ciągły i zarobkowych. [w myśl art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 2018 r. nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1505 zł) o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
  • Udostępniają swoje treści audiowizualne publicznie w rozumieniu art. 4 pkt. 8a u.r.t.
  • Działalność gospodarcza musi być prowadzona w zakresie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie

W rezultacie zgłoszeniu do wykazu prowadzonego przez KRRIT podlegają również twórcy prowadzący zarobkową działalność audiowizualną publikujący swoją twórczość w takich platformach wideo jak YouTube, Facebook czy TikTok.

Kiedy należy dokonać rejestracji

Podmioty które w dniu wejścia w życie nowelizacji z dnia 11 sierpnia 2021 r.  tj. w dniu 01 listopada 2021 r. dostarczały audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz spełniały kryteria zgłoszenia do zgłoszenia o wpis do wykazu zobowiązane były dokonać tego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych regulujących działanie wykazów tj. do dnia 1 lutego 2022 r. [podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.  o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii]

Nowi twórcy treści audiowizualnych podlegający obowiązki wpisu zobowiązani są do jego dokonania nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia publicznego udostępniania audiowizualnej usługi medialnej na żądanie [art. 47 ca u.r.t].

Zaniechania rejestracji – konsekwencje pieniężne

Przedsiębiorca, który pomimo obowiązku dokonania wpisu do właściwego wykazu prowadzonego przez KRRIT uchyla się od niego, naraża się na obowiązek zapłaty kary pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wpłatami zysku, w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.[ art. 53c u.r.t.] Obecnie maksymalny dopuszczalny wymiar kary przewyższa kwotę 120.000,00 zł.