Obowiązek przesyłania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formacie JPK od 1 października 2020 r.

jpk

Od 1 października 2020 r. wchodzą w życie przepisy określające obowiązek przesyłania zarówno deklaracji VAT, jak i ewidencji VAT w nowym pliku JPK_VAT przesyłanym do organów podatkowych. Zmiany będą dotyczyć od razu wszystkich kategorii przedsiębiorców, bez względu na rozmiar (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa) – którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Pierwotnie duże firmy miały stosować nowy JPK_VAT już od 1 kwietnia, a pozostali podatnicy 1 lipca 2020 r. Daty wejścia w życie przepisów zostały jednak przesunięte na skutek pandemii koronawirusa.

Nowy JPK_VAT będzie dostępny w dwóch wariantach:

  • JPK_V7M – będzie przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie. Będzie trzeba go wypełnić w obu częściach i wysłać do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
  • JPK_V7K – to plik dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Pierwszy JPK_V7M w nowym wariancie zostanie więc przesłany w terminie do 25 listopada za miesiąc poprzedni.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988) określa zakres danych, które ma zawierać nowy plik JPK_VAT – wiele z nich dotychczas nie było identyfikowane w plikach JPK_VAT.

Do tych danych w myśl § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia można zaliczyć obowiązkowe oznaczenia dotyczące m. in.:

  • dostawy napojów alkoholowych – oznaczenie „01”;
  • dostawy towarów objętych podatkiem akcyzowym – oznaczenie „02”;
  • dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją – oznaczenie „03”;
  • świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i praw rozwojowych – oznaczenie „12”;
  • świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”.

Co więcej, § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia określa kolejne dodatkowe dane, jakie znajdą się w nowym pliku JPK_VAT. W szczególności należy zwrócić uwagę na obowiązkowe oznaczenia:

  • dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”,
  • dotyczące istniejących powiązań pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą – oznaczenie „TP”.