Obciążenie najemców kosztem energii elektrycznej

Co można finansować z ZFŚS?

Spis treści:

1. Najemcy zużywają energię elektryczną wyprodukowaną z Twojej instalacji fotowoltaicznej? Nie ma podatku akcyzowego

2. Czy od energii z paneli fotowoltaicznych jest akcyza?

3. Czy od refakturowania energii na najemców lokali będzie akcyza?

 

Najemcy zużywają energię elektryczną wyprodukowaną z Twojej instalacji fotowoltaicznej? Nie ma podatku akcyzowego

Instalacje fotowoltaiczne z roku na rok są coraz powszechniejsze w użyciu. Co raz częściej zdarza się, że budynki z lokalami przeznaczonymi na wynajem posiadają własną instalację fotowoltaiczną – wyprodukowana z instalacji energia jest wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb najemców w wynajmowanych lokalach, przy czym najemcy są obciążania kosztami faktycznie zużytej energii elektrycznej na zasadach refaktury. Wiele osób zastanawia się, czy w takiej sytuacji do zapłaty jest akcyza od energii. Początkowo fiskus wydawał sprzeczne interpretacje, ale ostatecznie na skutek interwencji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) okazuje się, że nie trzeba płacić podatku akcyzowego.

Czy od energii z paneli fotowoltaicznych jest akcyza?

Co do zasady obowiązek podatkowy w akcyzie w związku ze sprzedażą energii elektrycznej powstaje, jeżeli sprzedaż energii ma miejsce na rzecz nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię. Jednakże na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1178 z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię. Tym samym, podmioty posiadające instalacje fotowoltaiczne o mocy poniżej 1 MW są uprawnione do korzystania ze zwolnienia z akcyzy, jeżeli moc instalacji wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej na własne potrzeby nie przekracza 1 MW.

obciążenie najemców kosztami prądu

Czy od refakturowania energii na najemców lokali będzie akcyza?

Przy uznaniu, że obciążenie najemców kosztami energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych będących własnością wynajmującego dochodzi do odsprzedaży energii oznaczałoby dla wynajmujących nie tylko konieczność zapłaty podatku akcyzowego, ale również dopełnienia wielu obowiązków, jak rejestracja jako podatnik podatku czy składanie deklaracji. Jednakże w piśmie Szefa KAS z 1 lutego 2023 roku (nr DOP7.8101.4.2022) czytamy, że w przypadku wynajmowania przez najemcę pomieszczeń w budynku, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna, występuje możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy dla zużycia energii elektrycznej, gdy łączna moc generatorów nie przekroczy 1 MW. Szef KAS wskazał, ze obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju powstaje z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym). Jednocześnie wydanie to jest związane z obowiązkiem wystawienia przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną. Ponadto nie można najemcy lokalu przypisać statusu nabywcy końcowego, ponieważ faktycznie podmiot ten nie nabywa energii elektrycznej, lecz w ramach zawartej umowy najmu ponosi koszty zużytej w wynajętym lokalu energii elektrycznej. Zatem to oznacza, że na podstawie zawartej umowy najmu lokalu nie dochodzi do sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Jest ona bowiem zużywana w lokalach właściciela wynajmowanych przez najemców na podstawie zawartych umów.

Podsumowując, w przypadku refakturowania energii na najemców lokali w budynku, na którym znajduje się ta instalacja fotowoltaiczna, występuje możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy dla zużycia energii elektrycznej, gdy łączna moc generatorów nie przekroczy 1 MW z instalacji fotowoltaicznych wynajmowanej.