O czym należy pamiętać przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka z.o.o

Często zdarza się, że w składa majątku firmowego przedsiębiorcy, który zamierza się przekształcić
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi nieruchomość.

Pojawia się zatem następujące zagadnienie: czy po przekształceniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie wpisana w księgach wieczystych jako właściciel nieruchomości i jakie dokumenty będą podstawą wpisu.

ISTOTA PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY

Istotą przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę, a jednocześnie cechą, która wyróżnia je na tle innych przekształceń uregulowanych w KSH jest zachowanie wszelkich przywilejów praw i obowiązków przysługujących przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną.

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową nie mamy do czynienia z klasycznym dla sukcesji i kontynuacji odniesieniem podmiotowym, gdyż podmiot, który uczestniczy w procesie przekształcenia dalej istnieje. Osoba fizyczna nie traci bowiem swojej podmiotowości prawnej, ale jedynie podmiotowość gospodarczą, która w porównaniu do tej pierwszej ewidentnie ma wtórne znaczenie. Z tej też przyczyny trudno mówić zarówno o sukcesji uniwersalnej, jak i kontynuacji. Najlepszym określeniem dla takie stanu jest pojęcie quasi-kontynuacji albo posługiwanie się zasadą ograniczonej kontynuacji. W toku takiego przekształcenia następuje podwójny skutek: przedmiotowy i podmiotowy Nie dochodzi więc do charakterystycznego dla sukcesji następstwa prawnego, w efekcie którego poprzednik przestaje istnieć.

PODSTAWY PRAWNE

  • 584 (1) KSH stanowi, że przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru. Z momentem przekształcenia cały majątek przedsiębiorcy staje się majątkiem spółki przekształconej.
  • 584 (2) KSH stanowi, że Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.
  • 55 (1) k.c. stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5 koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

ORZECZNICTWO:

W świetle orzecznictwa , które dotychczas zajmowało się kwestią wpisu własności w księdze wieczystej po przekształceniu przedsiębiorcy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a nawet oświadczenie przedsiębiorcy o przekształceniu sporządzone na podstawie art. 584 (2) KSH w formie aktu notarialnego nie jest wystarczające do wpisu spółki przekształconej jako właściciela nieruchomości

  • Postanowienie z dnia 14 sierpnia 2012 r. sygn. akt V Ca 2041/12 Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy (Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych http://orzeczenia.ms.gov.pl)
  • Postanowienie z dnia 3 marca 2016 r. sygn. akt III Ca 620/16 Sądu Okręgowego w Łodzi (Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych http://orzeczenia.ms.gov.pl)

KONKLUZJA:

Wobec powyższego mimo tego, że art. 584 (1)  i 584 (2) KSH w zw. z art. 55 (1) KC majątek przedsiębiorcy staje się z mocy prawa majątkiem spółki przekształconej zalecamy zawarcie pomiędzy przedsiębiorcą (przedsiębiorcą przekształcanym) a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (spółką przekształconą) umowy o skutku zobowiązującym a następnie umowy przenoszącej własność nieruchomości po wpisie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego.