Numer rejestracyjny samochodu nie jest daną osobową

W wydanym w dniu 28 czerwca 2019 r. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt. I OSK 2063/17) wyraził stanowisko zgodnie z którym numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego nie jest daną osobową. Stanowisko to jest odmienne od zaprezentowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ocenie którego numery rejestracyjne samochodu stanowią są daną osobową.

Tłem wydanego pod koniec sierpnia Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego była skarga mieszkańca Warszawy, który uznał, iż obowiązująca w Warszawie uchwała Rady Warszawy dotycząca stref płatnego parkowania narusza ówcześnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.

Chociaż Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2019 r. nie doczekał się jeszcze uzasadnienia, wydaje się, że NSA podzielił pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z końca 2018 r. w którym to WSA uznał, iż numer rejestracyjny nie stanowi danych osobowych z uwagi, iż identyfikuje pojazd mechaniczny (rzecz), a nie osobę. Dodatkowo WSA w Gliwicach (podobnie WSA w Krakowie) zwrócił uwagę na okoliczność, iż dla przeciętnego obywatela nie jest możliwe w sposób łatwy i prosty zidentyfikowanie kto jest właścicielem lub posiadaczem pojazdu mechanicznego.

Chociaż wyrok dotyczy regulacji już nieobowiązujących, to pogląd w nim wyrażony pozostaje aktualny na gruncie Rozporządzenia RODO. Odnotować też należy, iż dotychczasowe stanowisko doktryny nie było jednolite, przeważał zaś pogląd wedle którego numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego stanowi daną osobową. Takie stanowisko wyraził również po rządami uprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.