Nowy wzór świadectwa pracy od 23 maja 2023 r.

Czy Skarb Państwa będący Inwestorem zobowiązany jest do przedłożenia gwarancji zapłaty?

15 maja 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy opublikowane w Dzienniku Ustaw 15 maja 2023 r. wejdzie w życie po 7 dniach od ogłoszenia, czyli 23 maja 2023 r.

Zmiana świadectwa pracy jest konsekwencją ostatnich nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzających pracę zdalną, czy też zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Do wzoru świadectwa pracy dodano punkty, które mają umożliwić pracodawcom zamieszczanie informacji w zakresie m.in. liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej. Wprowadzono:

Pkt 1) Liczba dni lub godzin zwolnienia od pracy z art. 148(1) § 1 Kodeksu pracy, czyli zwolnienie z powodu siły wyższej, wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (wymiar 2 dni lub 16 godzin/rok)

Pkt 3) Liczba dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (wymiar 5 dni/rok)

Pkt 10) Liczba dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67(33) § 1 Kodeksu pracy, czyli okazjonalna praca zdalna, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (wymiar 24 dni/rok).

 

Pracodawcy muszą pamiętać, że nowy wzór świadectwa należy stosować od 23 maja 2023 r.