Nowy rodzaj ulgi podatkowej – Specjalny Fundusz Inwestycyjny od 2021 r.

nowy rodzaj ulgi

Poza tzw. estońskim CIT polski rząd zapowiedział od 2021 r. jeszcze jedno rozwiązanie dla przedsiębiorców mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Podatnicy, którzy spełniają kryteria wejścia w estoński CIT będą mogli alternatywnie, zamiast estońskiego CIT wybrać szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych dzięki wykorzystaniu specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, konieczne będzie założenie specjalnego rachunku inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego bądź innym banku, który zawrze umowę z BGK o współpracy. W dalszej kolejności podatnik będzie uprawniony do przekazania na ten rachunek środki pieniężne z zysku osiągniętego za poprzedzający rok podatkowy. Odpis dokonany na specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny odpowiadający środkom przekazanym na ten rachunek będzie mógł być wówczas zaliczony do kosztów uzyskania przychodów podatnika. Na wydatkowanie środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym podatnik będzie miał czas do końca następnego roku podatkowego, a nawet 3 lata w przypadku przedłożenia planu inwestycyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.

Z powyższego rozwiązania skorzystają więc spółki, które zrezygnują z systemu estońskiego i umożliwi im to szybsze podatkowe rozliczenie amortyzacji środków trwałych. Koszty podatkowe pojawią się w spółce jeszcze zanim zostaną zakupione odpowiednie maszyny i urządzenia. Jednocześnie podatnicy, którzy wybrali specjalny fundusz inwestycyjny będą mogli jednocześnie korzystać z innych ulg podatkowych, np. ulgi B+R, podczas gdy takiej możliwości nie będą miały spółki, które przeszły na system estoński.

Niestety z uwagi na kształt przepisów rozwiązanie jest skierowane tylko do spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.