Nowy obowiązek dla spółek od 13 października 2019 r. – zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do centralnego rejestru

Od 13 października 2019 r. nowo zakładane spółki będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Podmioty, które będą już wpisane do KRS w dacie uruchomienia rejestru (tj. 13 października 2019 r.) będą zobowiązane do dokonania zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r. Obowiązek wynika z ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu i będzie dotyczył spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Rejestr będzie jawny, a dostęp do niego bezpłatny.

Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką dzięki posiadanym uprawnieniom, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. To również osoby, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W przypadku podmiotu będącego osobą prawną są to:

  • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
  • jeśli nie można ustalić tożsamości osób fizycznych określonych powyżej (lub są co do tego wątpliwości) – osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Kiedy i jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej stworzonej do obsługi rejestru – w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie następuje pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru, możliwe jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.