Nowy JPK_VAT dopiero od 1 października 2020 r.

jpk

Ministerstwo Finansów po raz kolejny zdecydowało o przesunięciu obowiązku raportowania nowych plików JPK_VAT. Zamiast od 1 lipca 2020r., wszyscy podatnicy będą stosowali nowy schemat plików JPK razem z deklaracją VAT od 1 października 2020 r.

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.” – poinformowało w czwartek Polską Agencję Prasową Ministerstwo Finansów.

Warto przypomnieć, że razem z raportowaniem nowego schematu JPK_VAT wejdą w życie nowe, rewolucyjne obowiązki dotyczące oznakowania transakcji gospodarczych określonymi kodami.

Opublikowane zostało już rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988). Rozporządzenie określa zakres danych, które ma zawierać nowy plik JPK_VAT – wiele z nich dotychczas nie było identyfikowane w plikach JPK_VAT.

Do tych danych w myśl § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia można zaliczyć obowiązkowe oznaczenia dotyczące m. in.:

  • dostawy napojów alkoholowych – oznaczenie „01”;
  • dostawy towarów objętych podatkiem akcyzowym – oznaczenie „02”;
  • dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją – oznaczenie „03”;

jak również:

  • świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i praw rozwojowych – oznaczenie „12”;
  • świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”.

Co więcej, § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia określa kolejne dodatkowe dane, jakie znajdą się w nowym pliku JPK_VAT. W szczególności należy zwrócić uwagę na obowiązkowe oznaczenia:

  • dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”,
  • dotyczące istniejących powiązań pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą – oznaczenie „TP”.

Niestety nowe obowiązki bez wątpliwości będą wiązać się z kolejnymi zmianami systemów księgowych w przedsiębiorstwie i reorganizacją sposobu obiegu dokumentów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w wyniku raportowania nowego schematu JPK_VAT urzędy skarbowe uzyskają bez przeprowadzania kontroli podatkowej pokaźny zestaw informacji o przedsiębiorstwach i rodzajach przeprowadzanych transakcji.