Nowelizacja ustawy wprowadza mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług (ang. split payment).

Zgodnie z projektowanym art. 108a „Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności”.

„Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.”

Powyższe wskazuje, iż skorzystanie z mechanizmu będzie dobrowolne.

Zachętą do skorzystanie z instytucji ma być projektowany art. 108a ust 6, który wskazuje, iż „Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w ust. 5, jest wyłączona w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT. W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio”.

Wdrożenie przedmiotowego rozwiązania ma uszczelnić system VAT i zmniejszyć możliwości i przestrzeń do wyłudzeń i oszustw podatkowych.