Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Sprawozdania finansowe tylko w formie elektronicznej

Większość podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym czeka w nadchodzących dniach istotna rewolucja, jeżeli chodzi o składanie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższe podmioty bowiem do końca czerwca muszą zatwierdzić sprawozdania finansowe i przesłać dokumenty do KRSu, jednakże w związku z faktem, iż z dniem 15 marca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) nie będzie tego można zrobić w dotychczasowej formie.

Po wprowadzonych zmianach, zgodnie z dodanym art. 19e ust. 1 ustawy o KRS, złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, będzie następować przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.
Domyślnym sposobem składania sprawozdań jest złożenie wymaganych dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych znajdującym się pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ – system ten jest systemem bezpłatnym. Jeżeli zatem podmiot ma możliwość złożenia bezpłatnego sprawozdania należy skorzystać z tej opcji. Natomiast podmioty nie mające możliwości złożenia bezpłatnego sprawozdania korzystają z opcji złożenia wniosku Z30 w systemie S24.

Zgodnie z nowym art. 19e ustawy o KRS, dokumenty przesyłane do KRS muszą być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, co najmniej jednej osoby, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców.
Powyższe oznacza, że uczynienie zadość obowiązkowi zgłoszenia dokumentów finansowych, wynikającemu z art. 69 ustawy o rachunkowości jest w praktyce niemożliwe, w przypadku, gdy w zarządzie brak jest osób spełniających kryteria z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS. Taki przypadek może wystąpić w podmiotach, których zarządy składają się wyłącznie z cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL.

Zgodnie z wolą ustawodawcy powyższe zmiany mają na celu pełną elektronizację postępowania rejestrowego, należy jednakże już podkreślić, że ta elektronizacja będzie postępować, ponieważ w okresie przejściowym spółki będą mogły wysłać dokumenty jeszcze skanem, ale począwszy od 1 października 2018 roku sprawozdania będą możliwe do wysłania elektronicznie jako JPK_SF.