Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – możliwość ukarania wspólników za braki w organach spółki

KRS

Z dniem 15 marca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398.

Jedną ze zmian, jaką wprowadza powyższa ustawa, jest przyznanie sądowi rejestrowemu uprawnienia do wszczęcia postępowania przymuszającego względem podmiotów (wspólnicy spółek), którzy odpowiadają za powołanie organów upoważnionych do reprezentowania wspólników spółek, w przypadku gdy organy te nie zostały powołane lub zachodzą w składach tych organów braki.

Zgodnie z dodanym do art. 24 ustępem 1a „w uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte.”

Wezwanie, o którym mowa w powyższym akapicie, sądy rejestrowe będą dokonywać pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Obecnie grzywna ta wynosi w jednym postępowaniu nie więcej niż 10.000 zł, a sądy mogą ją nakładać wielokrotnie, aż do osiągnięcia limitu 1 miliona złotych.

Powyższe oznacza, że np. wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy po wniesieniu wkładów, nie ponosili w zasadzie żadnej odpowiedzialności, będą mogli być ukarani w/w przypadkach.

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę należy ocenić pozytywnie, bowiem wielokrotnie można było spotkać się z sytuacją, gdy spółki nie miały powołanego organu do reprezentacji, a wszystkie czynności były wykonywane przez prokurenta, którego odpowiedzialność choćby w sferze odpowiedzialności za długi spółki, była wręcz wykluczona, w przeciwieństwie np. do odpowiedzialności zarządu.