Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca m.in. pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Z dniem 1 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicze zmiany, jakie wprowadza powyższa ustawa, to cofnięcie w niektórych aspektach deregulacji, jaka dotknęła zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości oraz nałożenie dodatkowych obowiązków na osoby wykonujące te zawody.

Przede wszystkim wskazać należy, że przywrócone zostały definicje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (art. 179b ustawy) i zarządzania nieruchomościami (art. 184b ustawy). Zgodnie z dodanymi przepisami pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ma polegać na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części oraz innych umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części. Przesądzone zostało zatem, że umowa pośrednictwa jest umową odpłatną oraz starannego działania, a nie np. rezultatu.

Natomiast zarządzanie nieruchomością ma polegać na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności: właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Niezależnie od powyższego został nałożony obowiązek, zgodnie z którym do umów o zarządzenie nieruchomościami lub umów pośrednictwa pośrednik lub zarządca będą musieli załączać kopię dokumentu ubezpieczenia pod rygorem możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez drugą stronę umowy.

Ponadto, przywrócono wiele uprawnień dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Pośrednicy zyskają m.in. prawo wglądu do: ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, tabel taksacyjnych i map taksacyjnych, planów miejscowych, ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Pośrednicy będą mieli również prawo pobierać z wymienionych rejestrów odpisy, wypisy i zaświadczenia. Dzięki temu łatwiej będzie im weryfikować dane niezbędne w ich działalności. Będzie też możliwe zawieranie przez pośredników umów w formie elektronicznej.

Nowelizacja wprowadza też wysokie kary za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez osoby wykonujące zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomościami czy też rzeczoznawcy majątkowego. Pośrednik w obrocie nieruchomościami lub rzeczoznawca majątkowy, którzy będą prowadzić działalność bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia będą podlegać karze w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie. Natomiast kara pieniężna dla zarządcy nieruchomością może w takim przypadku wynieść od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie.