Nowelizacja prawa własności przemysłowej – znaki towarowe

Nowa ustawa Prawo własności przemysłowej, będąca aktualnie przedmiotem konsultacji społecznych w zakresie regulacji odnoszących się do znaków towarowych powtarza rozwiązania istniejące na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy o tożsamym tytule, jak również wprowadza szereg nowości, których część z zakresu regulacji poświęconych znakom towarowym stanowić będzie przedmiot niniejszego omówienia.

Nowa ustawa zawiera tożsame regulacje m.in. w zakresie definicji znaku towarowego. bezwzględnych i względnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego czy instytucję wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego.

Usunięcie „wspólnego prawa ochronnego”

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.) nie przewiduje rodzaju prawa jakim jest „wspólne prawo ochronne” w związku z czym ustawodawca w projekcie nowelizacji Prawa własności przemysłowej zdecydował się na jego likwidację.

Ustawodawca doszedł do przekonania, iż w przypadku znaku towarowego zgłoszonego wspólnie, pierwszeństwo powinny mieć ogólne przepisy kodeksu cywilnego regulujące współwłasność w częściach ułamkowych. Jednocześnie jak zostało wskazane w uzasadnieniu projektu nowelizacji, nie istnieją przeszkody do umownego uregulowania zasad korzystania ze wspólnego prawnego, przy czym odmiennie niż przy aktualnej regulacji, nie będzie istniała konieczność przedstawienia w Urzędzie Patentowym regulaminu używania znaku towarowego.

Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny

W ramach nowelizacji ustawodawca zdecydował o zgrupowaniu przepisów odnoszących się do wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego w jeden rozdział.  Ponadto usunięto przepis wyłączający stosowanie przeszkody w postaci opisowości znaku towarowego w zakresie pochodzenia geograficznego dla znaków wspólnego i gwarancyjnego.

Zarówno w zakresie wspólnego znaku towarowego jak i znaku towarowego gwarancyjnego regulaminy używania tych znaków będą skuteczne z dniem dokonania stosownej wzmianki o jego złożeniu lub zmianie w rejestrze znaków towarowych.

Zmiany w opłatach

Po nowelizacji będzie istnieć jedna opłata zawierająca opłatę za zgłoszenie, publikację i pierwszy okres ochronny, która podlegać będzie wniesieniu wraz ze zgłoszeniem. Ponadto w przypadku błędnej klasyfikacji towarów i usług przez zgłaszającego Urząd Patentowy będzie wzywać do uiszczenia opłaty w prawidłowej, wyliczonej przez organ wysokości. Brak uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości wskazanej przez organ skutkować będzie uznaniem zgłoszenia w zakresie towarów i usług, których dotyczy reklasyfikacja za wycofane.

Ogłoszenie zamiast publikacji

Publikację o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego zastąpi podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku towarowego. Zmiany nie dotkną ujawnienia znaku towarowego.  Podanie informacji o zgłoszeniu znaku towarowego do publicznej wiadomości rozpoczynać będzie bieg terminu na wniesienie opozycji.

Opozycja zamiast sprzeciwu

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowej ustawy Prawo własności przemysłowej zmiana nazwy środka sprzeciwu podyktowana jest celem rozróżnia go od sprzeciwu wobec innych praw własności przemysłowej.

Niezwykle istotną zmianą jest skrócenie czasu na wniesienie opozycji z 3 do 2 miesięcy i wprowadzenie daty wpływu do Urzędu Patentowego jako końcowej daty tego terminu.  Równie istotną zmianą będzie brak możliwości przywrócenia terminu na wniesienie opozycji.

Rozszerzeniu ulegnie zakres podmiotów uprawnionych do wniesienia opozycji. Na wzór regulacji unijnych opozycję będzie mógł wnieść podmiot uprawniony do wykonania praw wynikających z wcześniejszego prawa ochronnego na znak towarowy stanowiący podstawę opozycji.

Nieuzupełnienie braków formalnych opozycji w terminie skutkować będzie pozostawieniem opozycji bez rozpoznania. Wprowadzone zostaną także minimalne warunki opozycji tj. wskazanie znaku, wobec którego wnoszona jest opozycja oraz podstawa prawna i faktyczna jej wniesienia. Braków tych nie będzie można uzupełnić w toku postępowania przed organem. Według nowych przepisów możliwe będzie uzupełnienie opozycji na późniejszym etapie o dowody, co ma na celu zniwelowanie skutków skrócenia terminu na wniesienie środka odwoławczego.  Wyłącznie w przypadku zgody obu stron postępowania będzie możliwe wyznaczenie terminu na polubowne rozwiązanie sporu.

Podstawowym terminem wyznaczonym stronie postępowania na dokonanie określonych czynności w toku postępowania będzie termin miesięczny, chyba że strona zawiadomi Urząd Patentowy, iż nie ma możliwości jego dochowania, wówczas możliwe będzie jego przedłużenie.