Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej – wyłączenia z tajemnicy skarbowej.

Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadziła kilka ciekawych zmian do Ordynacji w zakresie tajemnicy skarbowej.

Zmianie uległ art. 293 Ordynacji Podatkowej, w którym dodano § 3, na mocy którego przepisów o zachowaniu tajemnicy skarbowej nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

  • niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Powyższe informacje, zgodnie z nowo dodanym art. 306ia, mogą zostać wydane w formie zaświadczenia, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.