Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jeszcze nie weszła w życie a już doczekała się nowelizacji. W dniu 7 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r.
o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zawiera liczne zmiany do nowej ustawy, z której najważniejsze to:

  1. uchylenie art. 2 ust. 2 oraz art. 268 dotyczących zamówień bagatelnych, tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, lecz nie mniejszych niż 50 000 złotych;
  2. przywrócenie dotychczasowego brzmienia art. 142 ust. 1 tj. „Umowę zawiera się na czas oznaczony” tak aby nie ograniczać zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie do 4 lat;
  3. wprowadzenie zmiany w regulacji dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy,
  4. wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą członek KIO nie może podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach;
  5. zobowiązanie zamawiającego do niezwłocznego informowania organu kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli i udostępnienia jej wyników.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.